Undervisning

Overordnet om undervisningen

På Klim Friskole ønsker vi et højt fagligt niveau i undervisningen.

Vi stræber efter at give en personlig, kvalificeret og levende undervisning med fokus på høj faglighed.
Fortælling, musik, sang, leg, dramatik, idræt og praktiske arbejde vægter vi lige så højt som de boglige fag, dog uden at de faglige mål tilsidesættes.
Den daglige undervisning omfatter ofte tværfaglige emner og samlæsning af flere årgange, hvilket medvirker til at styrke det sociale element.
Desuden afholder vi mindst tre emneuger hvert år.

I de fleste fag følger vi Folkeskolens Fælles Mål og de tilhørende læseplaner. Fælles Mål og læseplaner kan findes under de enkelte fag:

Biologi

Børnehaveklassen

Dansk

Engelsk

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Idræt

K-fag

Kristendomskundskab

Matematik

Musik

Natur/teknologi

P-fag

Samfundsfag

Tysk

Undervisningen i børnehaveklassen:

Børnehaveklassen er et forberedende år, hvor børnene gennem leg, legelignende aktiviteter og undervisning opnår kendskab og kompetencer, der giver dem en naturlig overgang til den videre skolegang. 

Der arbejdes ud fra følgende kompetenceområder:

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturfaglige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fællesskab

Desuden arbejdes der med de obligatoriske emner: 

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab

Undervisningen baseres på, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.

Vi vægter fællesskab, tryghed og et overskueligt læringsmiljø højt.

Der tages udgangspunkt i det enkelte barn, hvor barnets kundskaber og færdigheder skaber grobund for den videre læring. Arbejdet i børnehaveklassen starter allerede før skolestart. Derfor inddrages det enkelte barns interesser og kunnen i det daglige arbejde. 

I månederne op til skolestarten deltager de kommende skolebørn i førskolearbejde både i børnehaven og på skolen sammen med børnehaveklasselederen.

For at skabe tryghed og overskuelighed har børnehaveklassen et skoleskema. De deltager desuden i fagene idræt, sang/musik, fortælling og K-fag i tæt samarbejde med de øvrige klasser.