Evalueringsplan

Det samlede evalueringsbillede på Klim Friskole kan ikke beskrives endegyldigt, da en væsentlig del af den daglige evaluering af lærerens undervisning overlades til lærerens individuelle valg af metode og frekvens.

Vi vil her beskrive hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

Denne siger:

§1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Den løbende evaluering:

Den løbende evaluering af undervisningen og undervisningsformen (§1b stk.2) er ikke koordineret og dermed lærerens helt personlige valg. Dog har vi en klar forventning om, at større, skriftlige elevarbejder – som dansk, engelsk og tysk skriftlig fremstilling, fysikrapporter, matematikafleveringer, månedsopgaver og lignende – gives en uddybende evt. skriftlig kommentar fra læreren. samt at længerevarende forløb evalueres mundtligt. I de yngste klasser er det ofte hensigtsmæssigt at vælge den mundtlige form frem for den skriftlige.

Skolens leder og lærere drøfter på lærermøde klasser og elever om faglige og sociale forhold. Ved enhver beslutning om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes. I forlængelse af ovenstående, drøfter skolens leder og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning. Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

Der benyttes relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen når læreren finder det nødvendigt.

Afgangsprøver:

Vi er en friskole, og derfor har vi valgt prøverne og karaktererne fra. Det betyder, at vi evaluerer vores børns viden og fremgang rent fagligt efter følgende evalueringsplan:

– Test indgår ikke som en sædvanlig del af undervisningen i skolens fag, men inddrages om nødvendigt, alt efter den enkelte faglærers beslutning om nødvendigheden af samme.

– Diagnostiske prøver anvendes de steder det giver mening for os i dansk og matematik

– Skolen afholder terminsprøver i 9. klasse efter Folkeskolens FSA-prøver

– Faglærere evaluerer børnenes faglige udbytte med feedback efter diverse emner er afsluttet. Denne feedback kan bestå af multiple choice spørgsmål, mundtlig fremlæggelse af gruppearbejder, små foredrag eller anden form for mundtlig fremlæggelse. Også skriftlig feedback kan inddrages.

Støtteindstillinger:

De elever der søges specialundervisning til, beskrives i oktober-november af klasselæreren i samråd med elevens forældre, faglærere og støttelærere. I samarbejde med PPR indsendes indstillinger til SU Styrelsen, hvis der er støttebehov på over 9 timer (12 lektioner). SU styrelsen tildeler støtte på baggrund af indstillingerne. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at forældre altid tages med på råd om støtte og evt. timetal før udformning af indstillingen.

Regelmæssig underretning til elever og forældre:

Der gennemføres lærer – elevsamtaler for de større elever flere gange årligt forud for planlagte forældremøder.

Der afholdes et til to årlige forældremøder, hvor forældrene dels underrettes om skolens syn på deres børns udbytte af undervisningen og skolegangen, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens / gruppens arbejde og samvær som helhed.

På disse møder etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde i klassen som helhed.

Der kan vurderes på tidligere tiltag, der kan være drøftelser om den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder.

Udover disse fastsatte møder har forældre og lærere adgang til efter behov og ønske at mødes.

Breve, telefon og personlige samtaler bruges i vidt omfang til løbende kommunikation af faglige og sociale planer og vurderinger.

Mindst én gang om året afholdes skole-hjem samtaler, i hvilke både forældre og barn deltager. Her underrettes om barnets udbytte af undervisningen, det sociale samvær med de øvrige børn, opførsel og planer for den videre undervisning af den enkelte.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre, inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden:

Vi fastholder allerede gældende praksis i forhold til årsevalueringen med få tilretninger med henblik på skriftlig offentliggørelse.

Årsevalueringerne:

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter. Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det kan hæve evalueringens brugsværdi for den evaluerende lærer at have frihed til at være personlig og evt. gøre brug af konkrete eksempler – som naturligvis ikke kan offentliggøres.

1)

Skoleledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter, hvilket giver en række fokuspunkter. Denne liste over fokuspunkter kan offentliggøres.

2)

Skoleledelsen udtrækker væsentlige synspunkter og alle konklusioner fra det skrevne referat og bortcensurerer eventuelle følsomme sætninger, så det kan offentliggøres.

3)

Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan.

Punkt 1), 2) og 3) offentliggøres i et kortfattet, sammenhængende hele i august og erstattes hvert år af den aktuelle evaluering. Dette sidste er skolelederens ansvar.

Evaluering af skoleåret 2015-16

 Fokuspunkt: Anvendelsen af iPad i undervisningen.

Fra foråret 15 forventer vi alle elever medbringer en iPad til brug i undervisningen. Disse kan enten leases gennem skolen eller eleverne anskaffer sig selv en.

Mål:

  • vi vil give eleverne et redskab der giver mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning.
  • Vi vil give eleverne en device, der giver mulighed for at arbejde med multimedieprojekter, hjemmesider, fotografering og videoredigering.
  • en device der er let at transportere mellem skole og hjem.
  • en brugervenlig device
  • vi vil anvende iPads, der hvor det giver mening, som en integreret del af undervisningen

 Evaluering:

  • Ipadsene giver i allerhøjeste grad eleverne et redskab der giver mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning.
  • For de store elever er det naturligt at anvende iPadsene til multimedieprojekter, eleverne benytter det som en naturlig del af deres daglige arbejde.
  • Eleverne er ikke bange for at benytte mulighederne. De kaster sig ud i anvendelsen af iPads og de forskellige funktioner.
  • Vi oplever, at iPadsene er en naturlig del af undervisningen. Det er ikke iPadsene, der er blevet styrende for os.
  • Vi har oplevet, at iPadsene ikke dækker de behov der er ved de store elever. Den er dårlig til at skrive store opgaver på. Der er store mangler især omkring matematik, hvor de behov eleverne har og de forventninger, vi som lærere har ikke opfyldes.

Handlingsplan:

Vi vil fortsætte med iPads. Skolen har nogle bærbare computere og vil løbende investere, hvis der viser sig et behov.  

Fokuspunkt: Undersøgelse af undervisningsmiljøet.

I foråret 16 skal der laves en undervisningsmiljøvurdering. Vi vil anvende Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til kortlægningen og lave kortlægningen for alle elever på Klim Friskole.

Resultatet af kortlægningen kan ses her: http://klim-friskole.dk/wp-content/uploads/2017/04/Undervisningsmiljøvurdering-2016.pdf