Værdier

Værdigrundlag på Klim Friskole

Klim Friskole er en Grundtvig Koldsk friskole. Vi tager udgangspunkt i den danske friskoletradition, og vores målsætning er at skabe et trygt og socialt skolemiljø. Vi har et nært samarbejde mellem hjem og skole.

På Klim Friskole ønsker vi at danne vores elever til hele mennesker. Vi sætter eleven i fokus.

 Vi arbejder ud fra følgende konkrete værdier:

Engagement og fællesskab

Fællesskabet er kernen på Klim Friskole. Det giver sig udtryk i et godt og tæt samarbejde mellem skole og hjem. Vi ser gerne, at forældrene får medejerskab i skolen.

Selvstændighed, ansvarlighed og gensidig respekt

Vi stiller krav om vores elevers sociale og faglige kompetencer. Eleverne skal tage ansvar for egen læring. De skal lære respekt for andre. Ved at bidrage aktivt til det sociale fællesskab læres ansvarlighed og respekt for forskellighed.

Der sættes en ære i, at skolens elever fungerer som en samlet enhed på tværs af alder. Vi tilstræber en respektfuld og uformel omgangstone blandt eleverne og alle andre, der har deres gang på skolen.

Skoleglæde og mod på livet

Vi ønsker at skabe trygge rammer for, at vores elever kan udleve deres muligheder og ideer gennem oplevelser og læring. Det gælder både faglige, kreative og musiske områder. Kan vi på denne måde danne grundlag for skoleglæde, tror vi på, det giver lyst og mod på livet.

Viden og samfund

Klim Friskole ønsker at give eleverne viden og forståelse for det danske samfund og verden omkring os. Vi inddrager naturen i undervisningen, når det er muligt og giver mening.

Kvalificeret undervisning

Vi stræber efter et højt fagligt niveau i vores undervisning. Lærerstaben skaber dagligt en undervisning, hvor der er en afveksling mellem teori og praksis. Det er for os også vigtigt at stille krav til vores elever på baggrund af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer.

Ingen karakterer og afgangsprøver

Vi er en karakterfri skole, og der afholdes ikke afgangsprøver for 9. klasse. Der er årligt orienterende samtaler med forældre og elever om elevens standpunkt. Ved afslutning af 9. klasse får eleverne en fyldestgørende personlig udtalelse.