K-fag

K-fag indeholder flere kreative fag i én pulje

Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab
Billedkunst

Alle elever har K-fag fra 0. klasse til og med 6. klasse.
En væsentlig del af K-fag er, at eleverne lærer at se, føle og sanse på en rig og nuanceret måde, som giver dem lyst til at udtrykke sig kreativt. Børnene lærer at skabe produkter, der blandt andet har en æstetisk værdi, der giver glæden ved at udtrykke sig og ved at skabe noget med hænderne.

K-fag – Håndarbejde

Formål

Målet med undervisningen er, at eleverne skaber produkter med håndværksmæssigt og kunstnerisk indhold. De skal gøre sig nogle erfaringer, som de kan bruge i dagligdagen.
Til det skal eleverne have kendskab til forskellige arbejdsmetoder, teknikker, redskaber og materialer, så de, sammen med fantasi og idéer, kan bruge deres viden i andre sammenhænge.

0.-4. klasse

Her arbejdes der med snoreteknikker, broderi, primitiv vævning, filtning og stoftryk.

I 4. klasse introduceres symaskinen, herunder symaskinens indretning og indstillinger. Herefter sys der enkelte arbejder på symaskine.
Eleverne forventes at have kendskab til sakse, nåle, målebånd og knappenåle efter dette forløb.
Der arbejdes med materialekendskab og farvelære, hvor det falder naturligt.

5.-6. klasse

Arbejdet med symaskine fortsættes. Tidligere indlærte teknikker udbygges. Applikation, påsyning af kantebånd kan nu indgå i undervisningen. Design og syning af brugsgenstande indgår også.
Strikning introduceres. Mest små arbejder, der evt. kan ende i et fælles arbejde.
Også her arbejdes der med materialekendskab og farvelære, hvor det falder naturligt.

K-fag – Sløjd

Formål

Formålet med sløjd er, at eleverne skal erhverve kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at formgive, gennemskue og strukturere en arbejdsproces, der spænder fra idé til et færdigt produkt.
En meget vigtig del er, at eleverne får mulighed for at eksperimentere og bruge deres fantasi, så de derigennem lærer, hvordan man omsætter en idé til et færdigt produkt.

Det vigtigste er at skabe et produkt, der har en æstetisk værdi, som giver glæde ved at skabe noget med hænderne.

Delmål

På vejen fra idé til det færdige produkt skal eleven lære at læse en arbejdstegning og at designe/formgive et givet produkt. Envidere skal eleven lære værktøjsbrug – fx:

– Vinkel
– Sav
– Høvl
– Stemmejern
– Rasp
– Skærekasse
– Hammer
– Boremaskine

Eleven lærer også grundlæggende materialekendskab samt måleteknik og produktfærdiggørelse som maling og lakering.

1.–4. klasse

Der arbejdes med små bundne opgaver som fx fremstilling af små huse, fly, biler, skibe o.l. med konkret hold i elevernes dagligdag. Eleverne skal også arbejde ud fra deres fantasi, hvor de skaber ting efter egen idé.

5.–6. klasse

Her skal eleverne lære at læse mere komplicerede arbejdstegninger og arbejde med fremstilling af brugsting til dem selv, og som inddrager de forskellige værktøjer, som de kender og har lært at bruge.

Eleverne får også mulighed for at lave produkter efter egen idé ud fra et givent oplæg, hvor der arbejdes med design/formgivning, efterbehandling og fremstilling af arbejdstegning, inden der startes på selve produktet. Ud fra det skal eleven tage standpunkt til arbejdsmåde og hvilke værktøjer, der skal bruges.

K-fag – Hjemkundskab

Vi tilstræber, at alle klasser får en periode med hjemkundskab hvert år af 1-3 måneders varighed.

Overordnet arbejder vi inden for faget med følgende:

– Mad, måltider og livskvalitet
– Kendskab til fødevarer og arbejdsmetoder
– Hygiejne og sundhed
– Æstetik og kreativitet

Formål

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at tage medansvar for de opgaver, der normalt udføres i hjemmet.
Eleverne skal føle glæde ved tilberedning af en ret og stolthed over de resultater, de opnår. De skal være bekendt med – og i praksis kunne anvende – de madvarer, som er vigtige for at opnå en sund livsstil.
De skal gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver have mulig for sansemæssige og æstetiske oplevelser. De skal udvikle selvværd og livsglæde, der giver dem lyst og indsigt til at handle i hjem og samfund.
Eleverne skal få forståelse for hjemmets opgaver og disse opgavers betydning for sundhed og livskvalitet. De skal kende værdien af fællesskab og samarbejde i forbindelse med hjemmets opgaver.

0.-4. klasse

Eleverne skal arbejde med følgende:

– Sammensætte og tilberede enkle måltider som morgenmad, madpakker, middagsretter og bagning
– Sætte navne på almindelige køkkenredskaber og vide, hvad de bruges til
– Anvende køkkenredskaber bedst muligt
– Kende og bruge grundlæggende hygiejneregler
– Opbevaring af almindelige fødevarer
– Kende almindelige fødevarer og kunne forbehandle dem (rengøre, skrælle m.m.)

5.-6. klasse

Her udbygges det, eleverne har lært i de mindre klasser, således at de kan:

– Sammensætte og tilberede retter og måltider, hvor der bruges forskellige varer og teknikker
– Kende og bruge alle redskaber og hjælpemidler i køkkenet
– Forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning og rengøring
– Kunne vurdere en ret ernæringsmæssigt, smagsmæssigt og æstetisk

K-fag – Billedkunst

Formål

Formålet med billedkunst er, at eleverne ved at skabe plane og rummelige billeder eller figurer skal opleve glæde ved at udtrykke sig i forhold til konkrete opgaver eller ved brug af deres fantasi.

En anden del af K-fag er, at eleverne lærer at se og sanse på en rig og nuanceret måde, som giver dem lyst til at udtrykke sig i og med billeder eller figurer. Det vigtigste er at skabe et produkt, der har en æstetisk værdi, der giver glæden ved at udtrykke sig og ved at skabe noget med hænderne.

1.–4. klasse

Eleverne vil arbejde med billeder, der bygger på en fælles oplevelse i de nære omgivelser. Der lægges særlig vægt på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder og teknikker i faget såsom kreativ brug af saks, lim, blyant, farver, maling m.v.

Eleverne kan fx arbejde med at skildre virkelighed ved at anvende forskellige tegnemetoder og eksperimentere med tørre og våde farver, herunder blanding af farver. Herunder arbejdes også med de indbyrdes størrelsesforhold i tegningens billedelementer. Når der arbejdes med rummelige figurer, kan det være ved fx at arbejde med ler, trylledej eller papmaché, så eleverne får mulighed for at konkretisere deres idéer og/eller fantasi.

I forbindelse med ovennævnte underbygges elevernes viden ved brug af billeder eller figurer, hvor elevernes oplevelse og indtryk af det de ser, kommer til udtryk.

5.–6. klasse

Eleverne skal arbejde videre med at udvikle deres billedsprog gennem deres iagttagelse og sansning for på den måde at kunne danne forskellige præsentationer og udtryksformer. Eleverne arbejder også med at udtrykke sig i forhold til oplevelser, forestillinger og tanker, hvor det er svært at udtrykke sig med ord.

Praktisk skal eleverne arbejde med at skildre virkeligheden, drømme og utopier i skitser og billeder. Det kan være collager, lavet af rivepapir eller ved brug af tørre/våde farver, der giver dem mulighed for at eksperimentere med forskellige billedflader, farveblanding, brugen af farver som virkemiddel og komposition som baggrund for arbejdet med perspektiv og dybde i billedfladen eller ved opbygning af mindre tredimensionale rum, der indeholder fx panoramaer eller tableauer.

Når der arbejdes med rummelige figurer, arbejdes der fx med ler, gips eller træ, hvor eleven arbejder med at modellere, sammenføje eller udhugge former. Som en del af undervisningen arbejder eleven også med undersøgelse og analyse af andres billeder og redegør gennem samtale for det indhold, eleven har lagt i sit arbejde. Som afslutning på undervisningen kan eleven udstille sit eller sine arbejder på skolen eller evt. på en offentlig udstilling.